Kontaktný formulár

Podmienky používania / PDF verzia na stiahnutie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.DrevoDoPece.sk je spoločnosť Easy Life Consulting, s.r.o., so sídlom Štiavnička 221, 034 01 Štiavnička, Slovenská republika, IČO: 458 60 815, IČ DPH: SK2023126138, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, oddiel Sro, vložka č. 53678/L, kontaktné tel. č.: +421 908 17 17 17, adresa el. pošty: predaj@drevodopece.sk (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webových stránok www.DrevoDoPece.sk (ďalej len „Podmienky používania“)

I. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje stránky hromadného nakupovania na svojich internetových stránkach www.drevodopece.sk (ďalej len „stránka DrevoDoPece.sk“). Prevádzkovateľ prenajíma stránky DrevoDoPece.sk a s tým súvisiace služby iným podnikateľom (ďalej len „Poskytovateľ“) a umožňuje Poskytovateľovi aby Poskytovateľ mal príležitosť prostredníctvom stránky DrevoDoPece.sk uzatvárať s tretími osobami (ďalej len „Zákazník“) zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa na základe ktorej má zákazník možnosť objednávať tovary a služby a dodanie tovaru Poskytovateľa a/alebo využitie služieb Poskytovateľa (ďalej len "tovar/službu“) (zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom stránky DrevoDoPece.sk na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa ďalej na účely týchto Podmienok používania len ako „Zmluva“). Prevádzkovateľ len prenajíma stránky DrevoDoPece.sk Poskytovateľom a umožňuje Poskytovateľom prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk uzatvárať so Zákazníkmi Zmluvy na dodanie tovaru Poskytovateľa a/alebo využitie služieb Poskytovateľa. Dodávateľom tovaru či poskytovateľom služby (t.j. Poskytovateľom) je osoba odlišná od Prevádzkovateľa, pričom Poskytovateľ je v ponuke tovaru / služby Poskytovateľa zverejnenej na stránkach DrevoDoPece.sk vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných údajov - obchodného mena, sídla/miesta podnikania, telefónneho čísla predávajúceho, adresy jeho elektronickej pošty a čísla faxu ak ich Poskytovateľ má). Na stránkach DrevoDoPece.sk sú taktiež uvedené aj identifikačné údaje Prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty). Tieto Podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich stránky DrevoDoPece.sk (Zákazníkov) pri vstupe na stránky DrevoDoPece.sk, a využívaní stránok DrevoDoPece.sk, ako aj ďalšie súvisiace vzťahy. Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím stránok DrevoDoPece.sk, ako aj pred zaslaním objednávky tovaru a/alebo služieb Poskytovateľa prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk, riadne oboznámil s aktuálnym znením Podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník prehlasuje a zaručuje sa, že: i) je osobou, ktorá spĺňa príslušnými právnymi predpismi stanovené požiadavky pre nákup tovaru a/alebo služby (napr. vek, spôsobilosť na právne úkony a pod.) a je teda spôsobilý na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk, ako aj spĺňa ostatné podmienky ak sú tieto pri konkrétnej ponuke tovaru/služby Poskytovateľa vyžadované; ii) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom, iii) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne; Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú; iv) sa pred začiatkom užívania stránok DrevoDoPece.sk dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami používania, že týmto Podmienkam používania úplne rozumie a súhlasí s nimi.

Zákazník je povinný pri využívaní stránok DrevoDoPece.sk dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Zákazník najmä nesmie: i) užívať stránky DrevoDoPece.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania; ii) komerčne užívať ktorúkoľvek časť stránok DrevoDoPece.sk spôsobom spôsobilým poškodiť Prevádzkovateľa a/alebo Poskytovateľa; iv) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť stránok DrevoDoPece.sk, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta stránok DrevoDoPece.sk; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku stránok DrevoDoPece.sk. Stránky DrevoDoPece.sk je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok používania, zaväzuje, že: i) nebude používať stránky DrevoDoPece.sk, pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Podmienok používania, zodpovedá Zákazník Prevádzkovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

II. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom 

Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Zákazníkmi a Poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie Zmlúv Poskytovateľmi, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Činnosť Prevádzkovateľa spočíva v prenajímaní stránok DrevoDoPece.sk a s tým súvisiacich služieb iným podnikateľom - Poskytovateľom a umožnení aby Poskytovateľ mal prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk príležitosť uzatvárať so Zákazníkmi zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa (na základe ktorých si zákazník objednáva tovar/službu) popísané Poskytovateľom v ponuke zverejnenej na stránkach DrevoDoPece.sk, pričom za tento tovar/službu je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu uvedenú v tejto ponuke.

III. Objednávka 

Poskytovateľ na stránkach DrevoDoPece.sk propaguje službu a/alebo tovar, a to vrátane hodnoty ponúkanej služby a/alebo tovaru, t. j. sumu, ktorú Zákazník pri uzavretí Zmluvy prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk zaplatí. Ceny Poskytovateľmi ponúkaných tovarov a/alebo služieb prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní (ďalej aj len „Cena“). Možnosť uzavretia Zmluvy na tovar a/alebo služby Poskytovateľa za Cenu ktorá je v platnosti po dobu uvedenú na stránkach DrevoDoPece.sk pri danej ponuke tovaru a/alebo služby (stanovenie trvania platnosti ponuky je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa). Ak má Zákazník záujem zakúpiť si ponúkaný tovar a/alebo službu od Poskytovateľa prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk, vyplní všetky požadované údaje pri ponuke daného tovaru a/alebo služby, zvolí požadované množstvo tovaru a/alebo služby, adresu dodania tovaru alebo služby, spôsob platby a adresu elektronickej pošty, na ktorú mu budú zasielané informácie o stave objednávky, daňové doklady  tieto údaje zašle elektronicky prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk Poskytovateľovi postupom uvedeným na stránkach DrevoDoPece.sk (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a prípadne elektronicky zmeniť údaje, ktoré do objednávky Zákazník vložil. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Zákazníka, Zákazník odošle objednávku Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ – objednávka s povinnosťou platby zákazníka za objednaný tovar a/alebo službu. Objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom, ktorá je uzatváraná medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk. Odoslaním objednávky Zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok používania, ako aj obchodnými podmienkami Poskytovateľa daného tovaru a/alebo služby, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť, a zároveň taktiež berie na vedomie, že zaslanie objednávky je záväzné a zahŕňa povinnosť Zákazníka zaplatiť cenu za tovar a/alebo službu na ktoré sa objednávka vzťahuje. O prijatí objednávky Poskytovateľom bude Zákazník informovaný e-mailovým oznámením o jej prijatí zaslaným na e-mailovú adresu Zákazníka. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa považuje za uzavretú momentom doručenia objednávky Zákazníkovi podľa čl. IV. Podmienok používania (vznik zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom). Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka z nej vyplývajúcich; záväzky Poskytovateľa a Zákazníka zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov. Zákazník súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Zákazník taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním Zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ a iné, si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na stránkach DrevoDoPece.sk, s ktorými je Zákazník povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami Poskytovateľa príslušného tovaru a/alebo služby svoj súhlas. Všetky prípadné obmedzenia dodania tovaru či poskytnutia služby sú uvedené v ponuke príslušného tovaru a/alebo služby Poskytovateľa zverejnenej na stránkach DrevoDoPece.sk.

IV. Dodanie tovaru/služby 

Po obdržaní platby od Zákazníka za príslušný tovar a/alebo službu Poskytovateľa na ktoré sa objednávka vzťahuje zadá prevádzkovateľ Poskytovateľovi pokyn na vybavenie objednávky. Ak ponuka tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na stránkach DrevoDoPece.sk stanovuje potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom na poskytnutie plnenia (napríklad deň a hodinu doručenia tovaru/služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke tovaru a/alebo služby zverejnenej na stránkach DrevoDoPece.sk (telefonicky, e-mailom a pod.) termín dodania plnenia. Dodacie podmienky, lehota dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby Poskytovateľom na kt. bola objednávka vystavená, ako aj informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, ako aj adresa na ktorej môže Zákazník uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby na kt. bola objednávka vystavená, podať sťažnosť alebo iný podnet sa riadia a sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov.

V. Cena a platenie

 Cena ponúkaného tovaru / služby Poskytovateľa pri uzavretí Zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk je vždy uvedená v konkrétnej ponuke Poskytovateľa na stránkach DrevoDoPece.sk.

Ceny Poskytovateľmi ponúkaných tovarov a/alebo služieb prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; v ponuke tovaru a/alebo služby Poskytovateľa sú taktiež uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré môžu byť Zákazníkom znášané v súvislosti s dodaním tovaru, či poskytnutím služby Poskytovateľom, na ktoré bola objednávka zadaná, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno vopred určiť, v ponuke Poskytovateľa bude uvedená informácia, že tieto náklady a poplatky nie sú zahrnuté v cene daného tovaru a/alebo služby a teda že do celkovej ceny plnenia môžu byť ešte zarátané takéto náklady alebo poplatky. Pri objednávke si Zákazník môže zvoliť príslušný spôsob úhrady tovaru a/alebo služby Poskytovateľovi na kt. sa objednávka vzťahuje; úhrada môže byť realizovaná niektorým z nasledovných spôsobov.

Spôsob platby: Bezhotovostným prevodom na bankový účet. platba v hotovosti pri dodaní tovaru. Zákazník je povinný pri bezhotovostnej úhrade označiť platbu variabilným symbolom, ktorý je Zákazníkovi oznámený na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty. Záväzok Zákazníka riadne vykonať platbu/úhradu sa považuje za splnený momentom pripísania sumy na bankový účet, prípadne platby v hotovosti jej úhradou. 

VI. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa 

Informácie o cenách tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa uvedených na internetových stránkach www.drevodopece.sk sú informáciami ktoré poskytuje Poskytovateľ a Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo Poskytovateľom, Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom. Zákazník je tak povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo služby, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa tovarov a/alebo služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru a/alebo poskytovateľ služby je plne zodpovedný za: dodanie tovaru, či poskytnutie služby Zákazníkovi; za ich kvalitu a rozsah plnenia; za naplnenie práv Zákazníka z objednávky; za pravdivosť a úplnosť ponuky tovaru a/alebo služby zverejnenej na stránkach DrevoDoPece.sk a za plnenie všetkých práv Zákazníka a povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti s tovarom a/alebo službou vyplývajúcich z platných právnych predpisov (vrátane všetkých požadovaných informačných a iných povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti so Zmluvou so Zákazníkom uzavretou prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk na dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb Poskytovateľa vyplývajúcich z platnej legislatívy), a to tak v súvislosti s kúpou tovarov a/alebo služieb od Poskytovateľa prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk na kt. je vystavená objednávka ako aj v súvislosti s poskytovaním plnenia Zákazníkovi. Prevádzkovateľ za uvedené v predchádzajúcej vete nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a využitím služby Poskytovateľa, či tovarom Poskytovateľa. 

VII. Reklamácie 

1. Podmienky reklamácie

Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou uzavretou medzi Poskytovateľom na jednej strane a Zákazníkom na strane druhej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie Zmluvy.

V prípade nedodania tovaru/služby Zákazníkovi (t.j. nedoručenia objednaného tovaru/služby Zákazníkovi) Zákazník je oprávnený tieto reklamovať na adrese: predaj@drevodopece. Zodpovednosť za vady tovaru/služby sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi) Reklamácia Zákazníka podľa predošlej vety bude vybavená v primeranej lehote vzhľadom na charakter reklamovanej závady, najneskôr však v lehote podľa platných právnych predpisov; Zákazník má právo na bezplatné odstránenie závad tovaru/služby (opravu, výmenu), v prípade nemožnosti odstránenia závad tovaru/služby právo odstúpiť od zmluvy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi; za tieto vady zodpovedá Poskytovateľ; zodpovednosť za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). V prípade ak sú prípadne Poskytovateľom alebo výrobcom poskytované záruky na tovar a/alebo službu podľa prísnejších zásad, ako ustanovujú všeobecné predpisy, informácie o existencii a podrobnostiach takejto záruky (ak ju Poskytovateľ alebo výrobca poskytuje) budú uvedené v ponuke tovaru a/alebo služby na stránkach DrevoDoPece.sk alebo obchodných podmienkach príslušného Poskytovateľa, rovnako ako aj prípadné informácie o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Zákazníkovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak by takáto pomoc bola Poskytovateľom poskytovaná. Vzhľadom na vzájomnú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom, je Zákazník, odhliadnuc od prvej vety tohto bodu 1. Podmienok používania oprávnený adresovať svoje oznámenie o odstúpení od Zmluvy na adresu Prevádzkovateľa (ktorý je na prijímanie takýchto odstúpení od zmluvy Poskytovateľom splnomocnený) a to podľa nasledujúcich bodov tohto čl. VIII Podmienok používania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť, služby a/alebo tovar Poskytovateľa a že všetky práva Zákazníkov plynúce zo Zmlúv sú právami voči Poskytovateľovi.

2. Odstúpenie od zmluvy

2a) Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto čl. Podmienok používania len ako „spotrebiteľ“) - je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia, t.j. do 14 dní odo dňa odoslania objednávky Zákazníkom podľa čl. IV týchto Podmienok používania; v prípade tovaru na ktorý bola objednávka vystavená je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu: i) až do uplynutia 14 dní od prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar; ii) ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný; iii) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus; iv) v prípade tovaru dodávaného opakovane počas vymedzeného obdobia je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu: Easy Life Consulting, s.r.o. Štiavnička 221, 034 01 Štiavnička, Slovenská republika, kontaktné tel. č. +421 908 171 717, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: storno@drevodopece.sk. Na účely odstúpenia od Zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý a ktorý je pre spotrebiteľa k dispozícii na stránkach DrevoDoPece.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2b) Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar a/alebo službu na kt. bola vystavená objednávka, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy podľa bodu 2a týchto Podmienok používania. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi.

V prípade tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 2b Podmienok používania spotrebiteľovi uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Poskytovateľa tovaru od ktorého bol tovar zakúpený alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr; spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu Poskytovateľa tovaru od ktorého bol tovar zakúpený najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle spotrebiteľ späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy spôsobom podľa bodu 2a týchto Podmienok používania. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal; i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade vystavenia objednávky na dodanie tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa uvedených v predchádzajúcej vete, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje Zákazníkov a to v zmysle osobitného dokumentu o ochrane osobných údajov, ako aj v zmysle príslušného zákona. Zákazník odoslaním objednávky, prípadne Zákazník ktorý sa zaregistruje na stránkach DrevoDoPece.sk. pre účely zasielania reklamných informácií a obchodných oznámení súvisiacich so službami Prevádzkovateľa vyplnením registračného formulára na stránkach DrevoDoPece.sk a jeho odoslaním Prevádzkovateľovi (ďalej aj len „registrácia na stránkach DrevoDoPece.sk“) udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov: mena, priezviska, prípadne obchodného mena a identifikačného čísla Zákazníka právnickej osoby, bydliska Zákazníka a prípadne sídla/miesta podnikania Zákazníka právnickej osoby, e-mailovej adresy, telefónneho čísla a IP adresy Zákazníka, v prípade Zákazníkov ktorí vstúpia na stránky DrevoDoPece.sk, resp. sa na stránkach DrevoDoPece.sk. prihlásia prostredníctvom siete Facebook aj súhlas so spracovaním ich základných údajov zverejnených na sieti Facebook, zoznamu priateľov zverejnených na sieti Facebook a e-mailovej adresy účtu Zákazníka zverejnenej na sieti Facebook, záujmov Zákazníka zverejnených na sieti Facebook, prípadne i zverejnenej poznámky Zákazníka ak to bude sieťou Facebooku umožnené (ďalej všetko spoločne len ako „Osobné údaje“). Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľuje Zákazník na účely činnosti smerujúcej k uzavretiu a následného uzavretia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom pre Zákazníka, pre účely realizácie práv a povinností z tejto Zmluvy a pre účely zasielania reklamných informácií a obchodných oznámení Zákazníkovi. Odoslaním objednávky Zákazník taktiež udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s odovzdaním či sprístupnením Osobných údajov prostredníctvom webového rozhrania, vrátane údajov súvisiacich s objednávkou, (vrátane Ceny a informácií o predmete plnenia na poskytnutie ktorého má Zákazník právo na základe zakúpenia tovaru a/alebo služby od Poskytovateľa prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk) a to Poskytovateľovi, ktorý je Zákazníkovi povinný, na základe objednávky, poskytnúť príslušný tovar a/alebo služby; za účelom realizácie predmetu plnenia na ktoré má Zákazník nárok na základe zakúpenia tovaru a/alebo služby od Poskytovateľa prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk na ktoré bola vystavená objednávka a za účelom realizácie práv a povinností strán zo Zmluvy. Zákazník udeľuje tento súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov podľa tohto článku Podmienok používania na čas do odvolania tohto súhlasu Zákazníkom; Zákazník týmto zároveň berie na vedomie, že udelený súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným odvolaním na adresu Prevádzkovateľa: Easy Life Consulting, s.r.o., Štiavnička 221, 034 01 Štiavnička, Slovenská republika alebo adresovaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: predaj@drevodopece.sk. Ochrana osobných údajov Zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, je zabezpečená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Zákazník berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene svojich Osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú správne, presné a pravdivé a že bol Prevádzkovateľom poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov udelený podľa tohto článku Podmienok používania môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa. V prípade ak by sa Zákazník domnieval, že Prevádzkovateľ alebo ktorýkoľvek sprostredkovateľ uskutočňuje spracovávanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Zákazníka alebo v rozpore so zákonom, má právo požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie závadného stavu; Zákazník sa v takomto prípade môže taktiež obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Zákazník odoslaním objednávky, či registráciou na stránkach DrevoDoPece.sk taktiež udeľuje svoj súhlas so zasielaním reklamných informácií súvisiacich so službami Prevádzkovateľa na elektronickú adresu Zákazníka uvedenú v odoslanej objednávke, či uvedenú pri registrácii na stránkach DrevoDoPece.sk, ako aj súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľom na túto adresu; Zákazník odoslaním objednávky, či registráciou na stránkach DrevoDoPece.sk potvrdzuje, že tento jeho súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení udeľuje Zákazník dobrovoľne a je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať písomným odvolaním doručeným na adresu Prevádzkovateľa. Odoslaním objednávky, či registráciou na stránkach DrevoDoPece.sk Zákazník taktiež udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas so zhromažďovaním a analyzovaním anonymizovaných údajov o správaní Zákazníka na stránkach DrevoDoPece.sk prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá umožňuje analyzovať správanie Zákazníkov ktorí navštívia stránky DrevoDoPece.sk prostredníctvom počítačového zariadenia či mobilných telefónov, a to na účely internej analýzy a vyhodnocovania správania sa Zákazníkov na stránkach DrevoDoPece.sk Prevádzkovateľom, a to na čas do odvolania tohto súhlasu Zákazníkom. Prevádzkovateľ týmto informuje Zákazníkov, že dáta získané a zhromažďované prostredníctvom služby Google Analytics neobsahujú žiadne osobné údaje Zákazníkov ani údaje ktoré by mohli akokoľvek identifikovať konkrétnych Zákazníkov. V prípade ak Zákazník nesúhlasí s takýmto analyzovaním a zhromažďovaním anonymizovaných údajov o jeho správaní na stránkach DrevoDoPece.sk je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas a to písomne na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: predaj@drevodopece.sk.

IX. Záverečné ustanovenia 

Prístup na stránky DrevoDoPece.sk a používanie stránok DrevoDoPece.sk je bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania stránok DrevoDoPece.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na stránky DrevoDoPece.sk, ani bezchybnosť a bezpečnosť stránok DrevoDoPece.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní stránok DrevoDoPece.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na stránkach DrevoDoPece.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou stránok DrevoDoPece.sk, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov. Kliknutím na niektoré odkazy na stránkach DrevoDoPece.sk môže dôjsť k opusteniu stránok DrevoDoPece.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na stránky DrevoDoPece.sk. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do stránok DrevoDoPece.sk alebo systému, ktorý realizuje prenos zo stránok DrevoDoPece.sk tretím osobám.

Prevádzkovateľ prenajíma stránky DrevoDoPece.sk Poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Poskytovateľmi na stránkach DrevoDoPece.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na stránkach DrevoDoPece.sk, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Poskytovateľov prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk alebo porušenie osobnostných alebo autorských práv. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľa www.drevodopece.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.drevodopece.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s stránkami DrevoDoPece.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie stránok DrevoDoPece.sk realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ môže znenie týchto Podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať zákazníkov o zmene Podmienok používania na stránkach DrevoDoPece.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok používania mohli zákazníci bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové Podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na stránkach DrevoDoPece.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok budú sa aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Činnosť Prevádzkovateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného živnostenského úradu Obvodný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania, Dončová 11, 034 01 Ružomberok. 

Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od  01.06.2016