Kontaktný formulár

Obchodné podmienky / PDF verzia na stiahnutie

pre nákup tovaru a/alebo služieb na portáli hromadného nakupovania

Posledná aktualizácia: 01.06.2016

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) Dodávateľa upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy na časovo obmedzené využitie služieb a/alebo nákup tovaru Dodávateľa (ďalej len „Zmluva“) uzavieranej medzi Dodávateľom a treťou osobou (ďalej len „Zákazník“), ktorá má prostredníctvom portálu hromadného nakupovania možnosť zakúpiť si u Dodávateľa tovar a/alebo službu.
 1. Dodávateľ uzavieranie Zmlúv realizuje prostredníctvom portálu hromadného nakupovania na internetovej stránke www.DrevoDoPece.sk (ďalej len „Stránky DrevoDoPece.sk“), ktorý prevádzkuje, spravuje a Dodávateľovi prenajíma obchodná spoločnosť Easy Life Consulting, s.r.o., IČO: 458 60 815, so sídlom Štiavnička 221, Štiavnička, PSČ 034 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina – 1, oddiel Sro, vložka 53678/L (ďalej len „DrevoDoPece.sk“).
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Zákazníka (ďalej len „Zmluvných strán“) pri realizácii Zmluvy prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk a ďalšie s tým súvisiace právne vzťahy.
 3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď Zákazník, ktorý má v úmysle uzavrieť s Dodávateľom Zmluvu, koná pri uzavieraní Zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 4. Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné upraviť v ponuke tovaru a/alebo služieb Dodávateľa propagovaných na stránkach DrevoDoPece.sk. Takéto prípadné odchylné dojednania majú prednosť pred Obchodnými podmienkami.
 5. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva je po svojom uzavretí Dodávateľom archivovaná a Zákazníkovi je prístupná na vyžiadanie.
 6. Dodávateľ môže znenie Obchodných podmienok jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Dodávateľ informuje Zákazníkov o zmene Obchodných podmienok na stránkach DrevoDoPece.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Obchodných podmienok mohol Zákazník bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť.

II. Uzavretie Zmluvy

 1. Dodávateľ na stránkach DrevoDoPece.sk propaguje službu a/alebo tovar, a to vrátane hodnoty ponúkanej služby a/alebo tovaru, t. j. vrátane ceny a sumy, ktorú Zákazník pri uzavretí Zmluvy prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk zaplatí. Ceny Dodávateľom ponúkaného tovaru a/alebo služby sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (ďalej len „Ceny Tovarov a Služieb“). Možnosť uzavretia Zmluvy na tovar a/alebo služby Dodávateľa za podmienok a uvedenú Cenu tovarov a Služieb zostáva v platnosti po dobu uvedenú na stránkach DrevoDoPece.sk. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Dodávateľa uzavrieť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akákoľvek propagácia tovaru a/alebo služieb umiestnená na stránkach DrevoDoPece.sk je nezáväzná a Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu. V prípade akceptácie Zmluvy zo strany Dodávateľa, je Dodávateľ viazaný podmienkami a cenou propagovanými na stránkach DrevoDoPece.sk, ako aj týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Tovar a/alebo služby Dodávateľa sú na účely uzavierania Zmluvy a realizácie práv a povinností zo Zmluvy, rovnako ako na účely týchto Obchodných podmienok ďalej označované ako „Tovary a Služby“.
 3. Zákazník voči Dodávateľovi vyhlasuje a zaručuje, že:

a. je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä vzhľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom,

b. ak má menej ako 18 rokov, nebude objednávať na stránkach DrevoDoPece.sk taký tovar a/alebo služby, pri ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov,

c. všetky údaje, ktoré poskytuje Dodávateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne,

d. sa pred začatím používania stránok DrevoDoPece.sk dôkladne zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Podmienkami používania stránok DrevoDoPece.sk, že týmto podmienkam plne rozumie a súhlasí s nimi.

 1. Pre uzavretie Zmluvy zvolí Zákazník požadované množstvo tovaru a/alebo služby, t. j. zodpovedajúci počet Tovaru a Služieb, spôsob platby a adresu elektronickej pošty, na ktorú mu bude zaslané potvrdenie o objednávke (ďalej len „Objednávka“).
 2. Pred odoslaním Objednávky Dodávateľovi je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohľadom na možnosť Zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Objednávku odošle Zákazník Dodávateľovi kliknutím na tlačidlo „Dokončiť a odoslať objednávku“. Údaje uvedené v Objednávke sú Dodávateľom považované za správne. Dodávateľ ihneď po prijatí Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku dostal, a to na adresu elektronickej pošty, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke.
 3. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Zákazníka požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 4. Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Zákazníkom vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptácie), ktoré je Dodávateľom zaslané Zákazníkovi na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol v Objednávke.
 5. Zákazník berie na vedomie, že Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu predovšetkým s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu (vrátane Obchodných podmienok) a/alebo podmienky používania stránok DrevoDoPece.sk.
 6. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a i.) si hradí Zákazník sám.

III. Cena Tovarov a Služieb, platobné podmienky

 1. Cenu Tovarov a Služieb a prípadné ďalšie náklady podľa Zmluvy môže Zákazník uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

bezhotovostne prevodom na účet dodávateľa tovaru alebo v hotovosti pri dodaní  tovaru.

 1. Cena Tovarov a Služieb je v prípade platby ad čl. III. ods. 1 písm. a) Obchodných podmienok je splatná do 7 dní po prijatí akceptácie Objednávky zo strany Dodávateľa. Záväzok Zákazníka k úhrade Ceny Tovarov a Služieb je splnený vo chvíli, ako je pripísaná suma na účet podľa Zmluvy alebo podľa týchto Obchodných podmienok.
 2. Zákazník je povinný označiť bezhotovostnú platbu Ceny Tovarov a Služieb variabilným symbolom platby, ktorý je Zákazníkovi oznámený spolu s akceptáciou Objednávky na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej poš­ty.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar Zákazníkovi najneskôr do 30 dní odo dňa úhrady za objednaný tovar.
 4. Za správne vystavenie daňového dokladu zodpovedá Dodávateľ.

IV. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zákazník má v súlade s ustanovením § 12, ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, právo od Zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od zadania objednávky, t. j. od okamihu doručenia objednávky na Zákazníkom uvedenú adresu elektronickej pošty. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Dodávateľovi preukázateľne doručené, a to na adresu kancelárie DrevoDoPece.sk uvedenú na stránkach DrevoDoPece.sk alebo na adresu elektronickej pošty storno@drevodopece.sk. Zákazník je v odstúpení od Kúpnej zmluvy povinný uviesť úplný variabilný symbol, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie Ceny Tovarov a Služieb.
 2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku Obchodných podmienok sa Zmluva od začiatku ruší. Cena Tovarov a Služieb bude poukázaná na účet Zákazníka uvedený v odstúpení od Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, ak nebude odstúpenie takýto údaj obsahovať, potom na účet, z ktorého bola uskutočnená platba podľa ustanovenia čl. III ods. 1 písm. b).
 3. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete v elektronickej pobobe na stiahnutie TU

                                                                                                 V. Zodpovednosť a záruky

 1. Dodávateľ zodpovedá Zákazníkovi za chyby služieb a/alebo tovaru v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. DrevoDoPece.sk nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Dodávateľom. DrevoDoPece.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností zo Zmluvy ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou.
 3. Zákazník si všetky reklamácie vyplývajúce z Tovarov a Služieb uplatňuje priamo u Dodávateľa. DrevoDoPece.sk zodpovedá len za správne vystavenie objednávky a sprostredkovanie nákupu.

VI. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zákazník berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace stránky DrevoDoPece.sk (vrátane fotografií propagovaných služieb a/alebo tovaru) sú chránené autorským právom. Zákazník sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť (napr. uchovávať, upravovať, šíriť) programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace stránky DrevoDoPece.sk. Prístup a používanie stránok DrevoDoPece.sk zo strany Zákazníka v súlade s Obchodnými podmienkami je bezplatný.
 2. Zákazník nie je oprávnený pri používaní stránok DrevoDoPece.sk používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku stránok DrevoDoPece.sk. Stránky DrevoDoPece.sk je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Dodávateľa alebo DrevoDoPece.sk a ktorý je v súlade s jeho určením.
 3. Zákazník používa stránky DrevoDoPece.sk na vlastné riziko. Dodávateľ ani DrevoDoPece.sk nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, využitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na stránkach DrevoDoPece.sk, t. j. za chyby, vynechanie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu údajov Zákazníka alebo inej tretej osoby používajúcej stránky DrevoDoPece.sk, neoprávnený prístup k prenosom a údajom týchto osôb, zmeny takýchto údajov, ako aj ďalšie hmotné a nehmotné straty. Všetky informácie zverejňované na stránkach DrevoDoPece.sk sú uvádzané pri najlepšom vedomí a svedomí Dodávateľa a DrevoDoPece.sk, ktorí nenesú zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. Dodávateľ a DrevoDoPece.sk sa takisto zriekajú všetkých záruk, že materiál uvedený na stránkach DrevoDoPece.sk je bezchybný, že prístup na stránky DrevoDoPece.sk bude neprerušený, bez chýb a bezpečný. Dodávateľ a DrevoDoPece.sk si vyhradzujú právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka alebo inej tretej osoby na stránky DrevoDoPece.sk.
 4. Dodávateľ a DrevoDoPece.sk preberajú niektoré informácie publikované na stránkach DrevoDoPece.sk z iných zdrojov. Webové prezentácie iných subjektov, na ktoré stránky DrevoDoPece.sk odkazuje, nie sú pod kontrolou Dodávateľa ani DrevoDoPece.sk, preto nezodpovedajú za ich obsah či vzhľad. Dodávateľ ani DrevoDoPece.sk nenesú zodpovednosť za reklamu či propagáciu uskutočnenú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok DrevoDoPece.sk.
 5. Zákazník berie na vedomie, že Dodávateľ ani DrevoDoPece.sk nenesú zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do stránok DrevoDoPece.sk alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ nespracováva osobné údaje Zákazníka.
 2. Osobné údaje Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, spracováva DrevoDoPece.sk, ktorý zaisťuje ochranu týchto údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení a podľa zásad Ochrany osobných údajov uvedených na stránkach DrevoDoPece.sk.
 3. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje Zákazník samostatne priamo DrevoDoPece.sk.

VIII. Doručovanie

 1. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, prípadne osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Doručenie Zákazníkovi je možné aj na adresu elektronickej pošty uvedenú v Objednávke.
 2. Zásielka je v prípade doručovania elektronickou poštou považovaná za doručenú v okamihu prijatia na server prichádzajúcej pošty. Správa doručovaná osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je považovaná za prijatú prevzatím zásielky adresátom, prípadne odoprením prevzatia zásielky adresátom. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je zásielka považovaná za doručenú takisto uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel. Ak za zásielka neukladá, tak sa považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Ak vzťah súvisiaci s používaním stránok DrevoDoPece.sk alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že ich vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Dodávateľ je oprávnený k tejto činnosti na základe živnostenského oprávnenia a činnosť nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti živnostenský úrad.
 3. Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení Obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najväčšmi približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 4. Kontaktné údaje Dodávateľa sú uvedené v prílohe č.: 1 k obchodným podmienkam, (ďalej len „Dodávateľ“)  a kontaktné údaje DrevoDoPece.sk sú: adresa pre doručenie Štiavnička 221, Štiavnička, PSČ: 034 01, adresa elektronickej pošty: predaj@drevodopece.sk, telefón: +421 908 17 17 17.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2016